• Login
 • Hasło
Twój koszyk Brak produktów w koszyku
#
Telefon +48 34 365 45 06
E-mail arstyle@o2.pl

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez FIRMĄ ARSTYLE REMIGIUSZ SIWEK z siedzibą w Częstochowie, Al. Wolności 10, posługującą się numerem NIP 9491365938 i IDS 150333834.
 • Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym www.arstyle.pl zwanym kupującym, a ARSTYLE REMIGIUSZ SIWEK, zwanym dalej Sprzedawcą / Administratorem.
 • Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym arstyle.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący, Klient oraz użytkownik są synonimami.
 • Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez ARSTYLE REMIGIUSZ SIWEK jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY, CENY TOWARÓW I USŁUG, SPOSOBY PŁATNOŚCI

 • Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego arstyle.pl .
 • Umieszczenie na stronie arstyle.pl określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.
 • Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym arstyle.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego arstyle.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają cło, podatki – w tym podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 • Płatność za realizację zamówienia następuje:
 1. Gotówka za pobraniem w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zawarciu umowy i uznaniu konta ARSTYLE. Wybierając tą metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo kosztem pobrania w wysokości 20zł brutto od paczki do 30kg. Maksymalna kwota pobrania to 2000zł.
 2. Gotówka w kwocie równej wartości zamówienia przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie firmy ARSTYLE. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
 • Każdy Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.
 • Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 • Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa ARSTYLE Remigiusz Siwek do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 • Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 • Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną.
 • Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: ARSTYLE Remigiusz Siwek, Aleja Wolności 10, 42-217 Częstochowa lub elektronicznie na adres arstyle@o2.pl . W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji ARSTYLE Remigiusz Siwek traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 • Zamówienia w sklepie internetowym możne składać poprzez witrynę internetową tylko zarejestrowany klient. W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika poprzez wypełnienie formularza http://www.arstyle.pl i akceptacji niniejszego regulaminu.
 • Zarejestrowany klient ma możliwość: dokonywania zakupów w sklepie internetowym arstyle.pl, jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów, jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach, a także opiniowania produktów.
 • Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy podać wszystkie dane wymagane do założenia konta użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym.
 • Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient: Wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych oraz komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej w celach związanych z realizacją zamówień, zgodnie z "Ustawą o Ochronie danych Osobowych" z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883). , dokonuje akceptacji regulaminu sprzedaży sklepu internetowego arstyle.pl, może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
 • Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres.
 • Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez ARSTYLE Remigiusz Siwek dane osobowe, ich zmiany lub usunięcia.
 • W celu zakupu produktów w sklepie internetowym arstyle.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 • Sklep internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane kupującego, miejsce i sposób dostawy. Sklep internetowy zapewnia kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w zamówieniu, jego zmiany lub anulowania.
 • Jeżeli treść e-maila - umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o zauważonych rozbieżnościach Sprzedawcę.
 • Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 • Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego-konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 • W wypadku gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego-konsumenta, Sprzedawca może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Kupującego-konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt sprzedawcy. W takim wypadku Kupujący-konsument ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedawcy.

DOSTAWA

 • Dostawy produktów zamawianych w sklepie arstyle.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W arstyle.pl dostępne są następujące sposoby dostawy: przesyłkę kurierską za pośrednictwem K-ex.
 • Koszt dostawy zakupionych produktów podawany jest do wiadomości Klienta przez stronę sklepu lub pracowników ARSTYLE Remigiusz Siwek przed dostawą towaru do Klienta.
 • Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 • Czas dostawy towaru wynosi 2 dni roboczych, w zależności od zamówienia.
 • Koszty wysyłki wynoszą w zależności od wagi przesyłki.
 • Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona w transporcie.
 • W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności – jako uprawniony – zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

ZWROTY

 • Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny kupujący-konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni licząc od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu-konsumentowi w wypadkach m.in.: dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 • Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
 • Koszt wysyłki ze zwrotem nie jest zwracany. Pieniądze za towar zwracane są w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Uprawnienia i obowiązki określone w sekcji ZWROTY niniejszego regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271.).

REKLAMACJE

 • Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 • W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu uzyskania pomocy w usunięciu problemu.
 • Reklamacja może zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby ARSTYLE Remigiusz Siwek , lub wysłana w formie elektronicznej: na adres poczty elektronicznej: arstyle@o2.pl
 • Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierający dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego.
 • Reklamacja powinna zawierać dane kupującego i zakupionego towaru oraz wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
 • Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znaczenie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
 • Jeżeli kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowania przepisy k.c.
 • Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na stronie www.arstyle.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.
 • W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 • Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny, a jeżeli kupującym nie jest konsument – sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

Godziny działania sklepu:

ARSTYLE
AL. WOLNOŚCI 10
42-200 CZĘSTOCHOWA
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK od 9.30 do 17.30
SOBOTA od 10.00 do 14.00
E-mail: arstyle@o2.pl
Telefon: (34) 3654506

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administrator - oznacza ARSTYLE Remigiusz Siwek z siedzibą w Częstochowie przy al. Wolności 10, 42-217 Częstochowa, NIP:9491365938.
 2. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.arstyle.pl .
 3. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu.
 2. Administrator może przetwarzać dane użytkowników w celach marketingowych o ile użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 5. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 6. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 7. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

INFORMACJA O COOKIE

 1. Serwis ARSTYLE.PL nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator ARSTYLE Remigiusz Siwek z siedzibą w Częstochowie przy al. Wolności 10, 42-217 Częstochowa, NIP:9491365938.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  - utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  - dostosowania zawartości newslettera do preferencji Użytkownika.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  - „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  - „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  - „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  - „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Lakiery do paznokci, lakiery hybrydowe, żele UV, żele UV kolorowe, akryl. U nas znajdziesz także akcesoria do manicure i pedicure: pilniki, blok, taśma ochronna,oliwka, płyny, zmywacz, pędzelki, aceton, cleaner, cążki, cęgi, wzorniki, patyczki. Ozdoby na paznokcie: brokat, cyrkonie swarovski, holorgam, biżuteria, bulion, kawior, ozdoby 3d, naklejki. Wszystko do depilacja: paski, wosk, podgrzewacz, szpatułki. Godne polecenia są nasze fotele kosmetyczne, frezarki, lampy uv, pochłaniacz. Produkty do make-up: pędzle, cienie, podkłady... ZAPRASZAMY